Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

luluboxpro.top là một Trang web và Blog Tin tức hiển thị và/hoặc hỗ trợ các quảng cáo và chiến dịch của bên thứ ba. Thông tin hiển thị trên Trang web có thể không nhất thiết phải theo thời gian thực hoặc chính xác.

luluboxpro.top hoàn toàn không liên kết với bất kỳ hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi các nhà quảng cáo và/hoặc bên thứ ba này. Trước khi tương tác và/hoặc thiết lập mối quan hệ với các nhà quảng cáo và bên thứ ba như vậy, bạn nên làm quen với Điều khoản và Điều kiện của họ.

luluboxpro.top trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm tổn thất kinh tế hoặc các tổn thất tương tự khác, thiệt hại đặc biệt, mất hoặc hỏng dữ liệu, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng Trang web hoặc sự phụ thuộc vào thông tin được cung cấp hiển thị. Trang mạng. Vì luluboxpro.top không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, nên không có nội dung nào hiển thị trên trang web được hiểu là lời khuyên đầu tư.

luluboxpro.top có thể được bồi thường bởi các nhà quảng cáo và bên thứ ba xuất hiện trên Trang web và/hoặc sử dụng hoặc tương tác với họ.

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ mọi tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này:

giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân;

giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với gian lận hoặc xuyên tạc gian lận;

giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được luật hiện hành cho phép; hoặc là

loại trừ nghĩa vụ của chúng tôi hoặc nghĩa vụ của bạn không thể loại trừ theo luật hiện hành.

Các giới hạn và cấm trách nhiệm pháp lý được nêu trong Phần này và các nơi khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) tuân theo đoạn trước; và (b) chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm, bao gồm các trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hợp đồng, ngoài hợp đồng và vi phạm nghĩa vụ theo luật định.